LÊS MAR FOAR!

Fan 9 o/m 27 sept. 2024 binne it wer de Lês-mar-foar-wiken!

Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen: thús, op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Want wat is der no fijner as foarlêzen?
It tema fan dit jier is 'eigenwiis'. In werkenber tema foar eltsenien dy't mei jonge bern te krijen hat! 

Foar de pjutte-opfang

It Tomke-boekje

Foar pjutten (2-4 jier) ferskynt alle jierren in nij Tomke-boekje, fol mei ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes. It tema fan 2024 is 'eigenwiis'. Mei de Lês-mar-foar-wiken wurde de boekjes fergees útdield oan alle pjutten! Der is ek in Stellingwerfske, in Bildtske en in Franeker ferzje fan it Tomke-boekje. Sjoch foar mear ynformaasje oer Tomke op tomke.frl.

Sjoch hjir foar de ferspriedingslist.
(Lokaasjes yn de Stellingwerven en it Bildt stean net op 'e list, dat wurdt apart regele).

Hoe kinne wy meidwaan?

Alle pjutte- en berne-opfanglokaasjes yn Fryslân (én gastâlden dy’t har opjûn ha), krije de nije Tomke-boekjes besoarge yn de wike fan 2 septimber. Sy kinne dêrút foarlêze (litte) en de boekjes dêrnei oan de pjutten mei nei hûs jaan. 

Wizigingen foar de ferspriedingslist kinne trochjûn wurde troch in mailtsje te stjoeren nei ynfo@tomke.frl.
Meidwaan as gastâlder? Stjoer in mailtsje mei dyn namme, adres en it tal bern op dyn opfang. Foar besoarging fan de boekjes hantearje wy in minimum fan 8 bern op 'e opfang. 

Foarlêsaktiviteiten & foarlêspool
 
Mei de Lês-mar-foar-wiken lêze jimme it boekje foar op jim groep(en). Hoe’t jim dat dogge, meie jim fansels hielendal sels witte. Meitsje der wat moais fan dizze perioade!

Jim kinne sels foarlêze, mar it leukst is it as der in spesjale foarlêzer fan bûten komt, bygelyks in boargemaster, in bekende Fries of in pake/beppe. Tagelyk mei de Tomke-temaboekjes krije jim in foarlêspakketsje mei posters om op te hingjen yn de Lês-mar-foar-wiken en lesbrieven mei foarlêstips foar de foarlêzer. 
 
Nij dit jier is de foarlêspool! Minsken dy't graach foarlêze wolle op in lokaasje, kinne har hjirfoar oanmelde. De list mei alle foarlêzers komt hjir op de webside. Lokaasjes kinne in foarlêzer kieze fan de list en hjir sels kontakt mei opnimme. Handich!
Oanmelde as foarlêzer

Foar SKOALLEn

It Keimpe-boekje

Keimpe de Krokodil hâldt fan Frysk lêzen! Keimpe stiet foar lêspromoasje yn it Frysk, foar bern fan 4-8 jier en wol bern, âlders en learkrêften stimulearje om te kiezen foar Fryske boeken en ferhalen.

Mei de Lês-mar-foar-wiken is Keimpe syn nije lêsboekje fergees te krijen yn de biblioteken fan Fryslân. De basisskoallen krije it boekje en de byhearrende lêsbrief fergees tastjoerd, sadat sy dêr mei de Lês-mar-foar-wiken út foarlêze kinne.

Meidwaan oan de Lês-mar-foar-wiken

Alle basisskoallen krije foarôfgeand oan de Lês-mar-foar-wiken in Keimpe-boekje tastjoerd mei ferhaaltsjes en spultsjes oer Keimpe de Krokodil en syn freontsjes, mei itselde tema as dat fan de berneboekewike.

Oan de slach mei moaie Fryske (foar)lêsboeken!

By in tal moaie Fryske (foar)lêsboeken dy’t passe by it tema fan de Lês-mar-foar-wiken binne tips, aktiviteiten en suggestjes ûntwikkele om mei dizze boeken oan ’e slach te gean. Doch de 'rommelbingo', meitsje in skelterbaan of sjong mei-inoar in moai ferske!

- Wat in rommel!
- De Grutte Griene Grizel
- Skelte wol in skelter

Foar THÚS

Foarlêze

Foarlêzen, dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle fersterket de bân mei dyn bern. En bern dêr’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Foarlêzen is in prachtige manier om it Frysk te stimulearjen.

Op telefyzje

Op tsjil.omropfryslan.nl binne alle aventoeren fan Tomke en 4 printeboekfilmkes te besjen. Ek komme der dit jier oare, nije filmkes by. En op Tjitsfloch binne alle ferhaaltsjes en ferskes út de Tomke-boekjes te hearren!

En mear!

Foarich jier ride der in echte Tomke&Keimpe-bus troch Fryslân. Dit jier gjin foarlêsbus, mar wól in oare, hiele leuke aksje. Wy tinke dat ek dit wer in grut sukses wurdt! Hâld de webside en de socials yn 'e gaten dus foar it lêste nijs hjiroer.

Yn de biblioteek

Mei de Lês-mar-foar-wiken is it feest yn de biblioteek! Kinst mei de pjutten nei foarstellingen fan Janneke Brakels, Muziekbeestje en Willy van Assen fan Danswil. Ek foar de âldere doelgroep binne der foarstellingen: fan Jan Tiede Bouma oer Keimpe en Pyke Kroes & Carel van Leeuwen oer it boek 'Lampke'. Komme jimme ek?

Programma foarstellingen pjutten & beukers
Programma foarstellingen ûnderbou

boeketips

De boeken binne te bestellen fia de Afûk websjop én fergees te lienen yn de bibliotheek!
Wolst op ’e hichte bliuwe fan de bêste Fryske boeketips foar bern op de basisskoalle? Dat kin mei de lêstip fan Keimpe!

It Lês-mar-foar-projekt

It Lês-mar-foar-projekt is in mienskiplik inisjatyf fan de Tomke- en de Keimpe-wurkgroep en wol mei in jierlikse kampanje omtinken freegje foar it foarlêzen yn it Frysk oan bern fan 2 o/m 8 jier.

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. www.taalplan.frl.