LÊS MAR FOAR!

Fan 11 o/m 29 septimber binne it wer de Lês-mar-foar-wiken!

Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen: thús, op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Want wat is der no fijner as foarlêzen?

Foar de pjutte-opfang

It nije Tomke-boekje: lekker spatterje!

Foar pjutten (2-4 jier) ferskynt alle jierren in nij giel Tomke-boekje, fol mei ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes oer Tomke en syn freontsjes. Dit jier hat it nije boekje as tema ‘Wetter’. Mei de Lês-mar-foar-wiken wurde de boekjes fergees útdield oan alle pjutten op de pjutte-opfanglokaasjes, by bernesintra, gastâlden, yn de biblioteek en op it konsultaasjeburo. Der is ek in Stellingwerfske ferzje fan it Tomke-boekje, in Bildtske én foar it earst ek in Franeker ferzje. Sjoch foar mear ynformaasje oer Tomke op tomke.frl.

Hoe kinne wy meidwaan?

Alle pjutte- en berne-opfanglokaasjes yn Fryslân én gastâlden dy’t har opjûn ha, krije de nije Tomke-boekjes oan it begjin fan de Lês-mar-foar-wiken besoarge, yn 2023 is dat yn de wike fan 4 septimber. Sy kinne dêrút foarlêze (litte) en de boekjes dêrnei oan de pjutten mei nei hûs jaan.

Sjoch hjir foar de ferspriedingslist. Wizigingen foar takom jier (2024) graach trochjaan oan ynfo@tomke.frl.

Foarlêsaktiviteiten
 
Mei de Lês-mar-foar-wiken lêze jimme it boekje foar op jim groep(en). Hoe’t jim dat dogge, meie jim fansels hielendal sels witte. Ien ferhaaltsje útsykje, alle dagen ien ferhaaltsje, of in hiele temawike mei alderhande aktiviteiten om it boekje/it Frysk/Tomke/it tema hinne... Meitsje der wat moais fan!

Jim kinne sels foarlêze, mar it leukst is it as der in spesjale foarlêzer fan bûten komt, bygelyks in boargemaster, in bekende Fries of in pake/beppe. Tagelyk mei de Tomke-temaboekjes krije jim in foarlêspakketsje mei posters om op te hingjen yn de Lês-mar-foar-wiken en lesbrieven mei foarlêstips foar de foarlêzer. Boppedat sit dêr foar alle bern in spesjale Lês-mar-foar-edysje fan heit&mem by, om tagelyk mei it Tomke-boekje mei nei hûs te jaan. Wolle jimme de âlders ynformearje oer de Lês-mar-foar-wiken? Download hjir it ynformaasjeflyerke.

Foar SKOALLEn

It nije Keimpe-boekje: By ús thús!

Keimpe de Krokodil hâldt fan Frysk lêzen! Keimpe stiet foar lêspromoasje yn it Frysk, foar bern fan 4-8 jier en wol bern, âlders en learkrêften stimulearje om te kiezen foar Fryske boeken en ferhalen.

Mei de Lês-mar-foar-wiken is Keimpe syn nije lêsboekje ‘By ús thús!’ fergees te krijen yn de biblioteken fan Fryslân. De basisskoallen krije it boekje en de byhearrende lêsbrief fergees tastjoerd, sadat sy dêr mei de Lês-mar-foar-wiken út foarlêze kinne.

Meidwaan oan de Lês-mar-foar-wiken

Alle basisskoallen krije foarôfgeand oan de Lês-mar-foar-wiken in Keimpe-boekje tastjoerd mei ferhaaltsjes en spultsjes oer Keimpe de Krokodil en syn freontsjes, mei as tema ‘by ús thús’.

Oan de slach mei moaie Fryske (foar)lêsboeken!

By fiif moaie Fryske (foar)lêsboeken dy’t passe by it tema fan de Lês-mar-foar-wiken binne tips, aktiviteiten en suggestjes ûntwikkele om mei dizze boeken oan ’e slach te gean. Meitsje in Keimpe de Krokodil, boartsje ferstopperke lykas Oaljefant, of sjong mei-inoar in moai ferske!

- Wêr is Keimpe?
- Hasto Oaljefant sjoen?
- Buorman Brombear
- Abe en de Aardichman
- Ridder Jet

Foar THÚS

Foarlêze

Foarlêzen, dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle fersterket de bân mei dyn bern. En bern dêr’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Foarlêzen is in prachtige manier om it Frysk te stimulearjen.

Op telefyzje

Op tsjil.omropfryslan.nl binne yn septimber 12 nije aventoeren fan Tomke en 4 nije printeboekfilmkes te besjen. En op Tjitsfloch binne alle ferhaaltsjes en ferskes út it Tomke-boekje te hearren!

De lês-mar-foar-bus

Mei de Lês-mar-foar-wiken rydt der in echte Tomke&Keimpe-bus troch Fryslân! Yn dy perioade kinst de bus, dy’t troch Arriva omtovere is ta in foarlêsbus, samar tsjinkomme. Wolsto kâns meitsje op in besite fan de foarlêsbus? Sjoch dan gau hjir!

Sjochsto de foarlêsbus foarbyriden? Stjoer ús in foto fia ynfo@lesmarfoar.frl, en wa wit winsto in Lês-mar-foar-pakket!

Yn de biblioteek

Om de Lês-mar-foar-wiken hinne is it altyd feest yn de biblioteek. Janneke Brakels sil sjonge en muzyk meitsje mei de pjutten en mei Willy van Assen fan Danswil kin der lekker dûnse wurde yn har nije foarstelling. Tomke-skriuwster Geartsje Douma hat krekt as ôfrûne jier ek in nije Tomke-foarstelling makke foar de biblioteken. En fansels kinst mei de Lês-mar-foar-wiken it Tomke-boekje, it Keimpe-boekje en de spesjale heit&mem ophelje yn de biblioteek. Bern oant 18 jier kinne fergees lid wurde fan de bibliotheek!

Sjoch hjir foar it programma yn de biblioteken.

It Lês-mar-foar-projekt

It Lês-mar-foar-projekt is in mienskiplik inisjatyf fan de Tomke- en de Keimpe-wurkgroep en wol mei in jierlikse kampanje omtinken freegje foar it foarlêzen yn it Frysk oan bern fan 2 o/m 8 jier.

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. www.taalplan.frl.