LÊS MAR FOAR!

Fan 9 o/m 27 sept. 2024 binne it wer de Lês-mar-foar-wiken!

Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen: thús, op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Want wat is der no fijner as foarlêzen?
It tema fan dit jier is 'eigenwiis'. In werkenber tema foar eltsenien dy't mei jonge bern te krijen hat! 

Foar de pjutte-opfang

It Tomke-boekje

Foar pjutten (2-4 jier) ferskynt alle jierren in nij Tomke-boekje, fol mei ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes. It tema fan 2024 is 'eigenwiis'.  Der is ek in Stellingwerfske, in Bildtske en in Franeker ferzje fan it Tomke-boekje. Sjoch foar mear ynformaasje oer Tomke op tomke.frl

Alle pjutte- en berne-opfanglokaasjes yn Fryslân (én gastâlden dy’t har opjûn ha), krije nije Tomke-boekjes besoarge yn de wike foarôfgeand oan de Lês-mar-foar-wiken. Sy kinne dêrút foarlêze (litte) en de boekjes dêrnei oan de pjutten mei nei hûs jaan.

Ferspriedingslist Tomke-boekjesHoe kinne wy meidwaan?

De adressen op de ferspriedingslist krije de boekjes yn de wike fan 2 septimber fergees besoarge. Wizigingen graach trochjaan fia ynfo@tomke.frl. Meidwaan as nije lokaasje of gastâlder? Stjoer in mailtsje mei namme, adres en it tal bern op dyn opfang (minimum fan 8 bern op 'e opfang).

Tagelyk mei de boekjes krije jim ek in poster om op te hingjen yn de Lês-mar-foar-wiken en in lesbrief mei foarlêstips foar de foarlêzer. Lit âlders witte dat jimme meidogge oan de Lês-mar-foar-wiken! Diel ûndersteande flyer fia it ouderportaal, de mail of WhatsApp.

Ynformaasjeflyer foar âlders

Foarlêze op de pjutte-opfang
 
Mei de Lês-mar-foar-wiken lêze jimme it boekje foar op jim groep(en). Hoe’t jim dat dogge, meie jim fansels hielendal sels witte. Meitsje der wat moais fan!

Jim kinne sels foarlêze, mar it leukst is it as der in spesjale foarlêzer fan bûten komt, bygelyks in boargemaster, in bekende Fries of in pake/beppe. Freegje sels in foarlêzer, of meitsje gebrûk fan de nije foarlêspool! Minsken dy't graach foarlêze wolle op in lokaasje, kinne har hjirûnder oanmelde. Lokaasjes kinne in foarlêzer kieze fan de list en hjir sels kontakt mei opnimme. Handich!

Foar SKOALLEn

It Keimpe-boekje

Keimpe de Krokodil hâldt fan Frysk lêzen! Keimpe stiet foar lêspromoasje yn it Frysk, foar bern fan 4-8 jier en wol bern, âlders en learkrêften stimulearje om te kiezen foar Fryske boeken en ferhalen.

Mei de Lês-mar-foar-wiken ferskynt in nij boekje fan Keimpe mei ferhaaltsjes en spultsjes, yn itselde tema as dat fan de berneboekewike. 

Hoe kinne wy meidwaan?

Keimpe syn nije lêsboekje is fergees te krijen yn de biblioteken fan Fryslân.

Alle basisskoallen fan Fryslân krije foarôfgeand oan de Lês-mar-foar-wiken it Keimpe-boekje en in byhearrende lêsbrief tastjoerd, sadat sy dêr mei de Lês-mar-foar-wiken út foarlêze kinne. 

Oan de slach mei moaie Fryske (foar)lêsboeken!

By in tal moaie Fryske (foar)lêsboeken dy’t passe by it tema fan de Lês-mar-foar-wiken binne tips, aktiviteiten en suggestjes ûntwikkele om mei dizze boeken oan ’e slach te gean. Doch de 'rommelbingo', meitsje in skelterbaan of sjong mei-inoar in moai ferske!

- Wat in rommel!
- De Grutte Griene Grizel
- Skelte wol in skelter

Foar THÚS

Foarlêze

Foarlêzen is in prachtige manier om it Frysk te stimulearjen. Boppedat fersterket tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle ek nochris de bân mei dyn bern. Sjoch op heit&mem foar mear ynformaasje oer foarlêzen en de meartalige ûntwikkeling.

Op telefyzje

Op tsjil.omropfryslan.nl binne alle aventoeren fan Tomke en 4 printeboekfilmkes te besjen. Ek komme der dit jier oare, nije filmkes by. En op Tjitsfloch binne alle ferhaaltsjes en ferskes út de Tomke-boekjes te hearren!

En mear!

Foarich jier ride der in echte Tomke&Keimpe-bus troch Fryslân. Dit jier gjin foarlêsbus, mar wól in oare, hiele leuke aksje. Wy tinke dat ek dit wer in grut sukses wurdt! Hâld de webside en de socials yn 'e gaten dus foar it lêste nijs hjiroer.

Yn de biblioteek

Mei de Lês-mar-foar-wiken is it feest yn de biblioteek! Kinst mei de pjutten nei foarstellingen fan Janneke Brakels, Muziekbeestje en Willy van Assen fan Danswil. Ek foar de âldere doelgroep binne der dit jier foarstellingen: fan Jan Tiede Bouma oer Keimpe en Pyke Kroes & Carel van Leeuwen oer it populêre boek 'Lampke'. Komme jimme ek? Tsjek altyd de webside fan jim eigen byb foar de lêste ynfo en feroarings.

Programma foarstellingen pjutten & beukers
Programma foarstellingen ûnderbou

boeketips

De boeken binne te bestellen fia de Afûk websjop én fergees te lienen yn de bibliotheek!
Wolst op ’e hichte bliuwe fan de bêste Fryske boeketips foar bern op de basisskoalle? Dat kin mei de lêstip fan Keimpe!

It Lês-mar-foar-projekt

It Lês-mar-foar-projekt is in mienskiplik inisjatyf fan de Tomke- en de Keimpe-wurkgroep en wol mei in jierlikse kampanje omtinken freegje foar it foarlêzen yn it Frysk oan bern fan 2 o/m 8 jier.

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. www.taalplan.frl.